بلوک پوکه صنعتی(لیکا)

بلوک 20*15*40 چهارجداره
ضخامت جداره  : 2 سانت
تعداد جداره : 4
بلوک 20*10*40 سه جداره
ضخامت جداره  : 2.5 سانت
تعداد جداره : 4
بلوک 20*14.5*49 سه جداره
ضخامت جداره  : 2.9 سانت
تعداد جداره : 3
بلوک 20*10*50 دوجداره
ضخامت جداره  : 2 سانت
تعداد جداره : 2
بلوک 20*19*49 چهارجداره
ضخامت جداره  : 2.8 سانت
تعداد جداره : 4
بلوک 20*15*40 سه جداره
ضخامت جداره  : 2.5 سانت
تعداد جداره : 3