• نوین سبک ساز سبلان

گواهینامه فنی

محصول کفپوش های بتنی پیش ساخته

گواهینامه فنی

محصول بلوک های بتنی سبکدانه صنعتی(لیکا)

گواهینامه فنی

محصول بلوک سیمانی سبک با سبکدانه پومیس بستان آباد و پرلیت زنجان

گواهینامه فنی

محصول بلوک سیمانی سبک با سبکدانه پومیس و ماسه طبیعی

گواهینامه فنی

محصول حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی)

استاندارد ملی شماره 12728

محصول جدول بتنی پیش ساخته

استاندارد ملی شماره 7782

محصول بلوک سیمانی غیرباربر

استاندارد ملی شماره 2-755

محصول کفپوش بتنی