سنگفرش پنج تکه ای ترافیکی
سنگفرش 30*20 ترافیکی
سنگفرش نوستالیت ترافیکی
سنگفرش 20*10 ترافیکی
سنگفرش ریسو ترافیکی