بلوک 20*15*40 چهارجداره
ضخامت جداره  : 2 سانت
تعداد جداره : 4
بلوک سبک ته پر توخالی دوجداره پوکه معدنی
ضخامت جداره  : 2 سانت
تعداد جداره : 2
بلوک 20*15*50 دوجداره ماسه بادی (نما)
ضخامت جداره  : 2 سانت
تعداد جداره : 2
بلوک 20*14.5*49 چهارجداره
ضخامت جداره  : 2.9 سانت
تعداد جداره : 3
بلوک توخالی دوجداره ماسه بادی (نما)
ضخامت جداره  : 2 سانت
تعداد جداره : 2
بلوک 20*15*50 دوجداره پوکه معدنی
ضخامت جداره  : 2 سانت
تعداد جداره : 2
بلوک بادبر
ضخامت جداره  : 2 سانت
تعداد جداره : 2
بلوک 20*19*49 چهارجداره
ضخامت جداره  : 2.8 سانت
تعداد جداره : 4
بلوک 20*15*40 سه جداره
ضخامت جداره  : 2.5 سانت
تعداد جداره : 3
بلوک 20*10*50 دوجداره
ضخامت جداره  : 2 سانت
تعداد جداره : 2
بلوک سقفی
ضخامت جداره  : 2 سانت
تعداد جداره : 2