• نوین سبک ساز سبلان

بلوک های سبک پرلیکس(ترکیب پرلیت و پومیس)

منطبق بر مباحث 19، 18 و 3 مقررات ملی ساختمان

Image
Image
Image
Image
Image
Image