• نوین سبک ساز سبلان

آزمایشگاه کنترل کیفی و واحد R & D

 Arax
Image

آزمایشگاه کنترل کیفی

نوین سبک ساز سبلان (آراکس) از جمله شرکت های نادر در بخش خصوصی است که دارای آزمایشگاه مستقل و کامل در زمینه کنترل کیفیت سنگدانه و بتن می باشد.
عمده فعالیت آزمایشگاه در دو بخش تعریف شده است که بخش اول مربوط به کنترل کیفیت سنگدانه های مصرفی و بخش دوم مربوط به کنترل کیفیت محصولات تولیدی می باشد. 
برای اطمینان از کیفیت سنگدانه ها آزمایشات مختلفی بر روی آنها انجام می گیرد که برخی از آنها عبارتند از: 
•    آزمایش تعیین دانه بندی
•    آزمایش تعیین مدول نرمی ماسه
•    آزمایش تعیین ارزش ماسه ای ریزدانه ها
•    آزمایش تعیین درصد مواد رد شده از الک 75 میکرون
•    آزمایش تعیین اوزان مخصوص
•    آزمایش تعیین جذب آب مطلق سنگدانه ها
•    آزمایش تعیین واکنش زایی سنگدانه با قلیایی سیمان
•    (واکنش های سیلیسی- قلیایی و واکنش های کربناتی- قلیایی)
بخش دوم فعالیت آزمایشگاه شامل دو مرحله می باشد که مرحله اول کنترل محصول در حین تولید و مرحله دوم کنترل محصول پس از تولید می باشد.
مرحله کنترل در حین تولید شامل کنترل روزانه طرح های اختلاط ارائه شده، کنترل میزان آب تزریقی به بتن و در نهایت کنترل ضخامت محصول و وضعیت ظاهری آن می باشد.
مرحله کنترل محصول پس از تولید مربوط به زمانی است که محصول آماده بسته بندی شده و شامل کنترل نهایی وضعیت ظاهری محصول و در صورت لزوم جدا نمودن محصولات معیوب از نظر ظاهری، نمونه برداری از محصول، انجام آزمایشات تعیین مقاومت های مکانیکی، تعیین میزان جذب آب مطلق، تعیین وزن مخصوص و تعیین میزان سایش سطح محصول می باشد.

Image

مشتریان ما


Client 1
Client 2
Client 3
Client 4