لوح تقدیر های دریافتی در سطح ملی و استان

کسب لوح تقدیر واحد نمونه کیفی استان درسال 1390

          

 

کسب لوح تقدیر واحد نمونه کیفی استان در سال 1394

 

 

کسب لوح تقدیر واحد نمونه کیفی استان در سال 1389

 

 

کسب لوح تقدیر واحد نمونه کیفی استان در سال 1388

 

کسب لوح تقدیر سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

 

کسب لوح تقدیر سازمان محیط زیست استان اردبیل

 

کسب لوح تقدیر کسب واحد نمونه کیفی از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 

 

کسب تندیس استاندارد ملی کشور

کسب لوح تقدیر واحد نمونه کیفی استان در سال 1387

   
     
     
     

طراحی و پشتیبانی : MOH3N.NET