• نوین سبک ساز سبلان

آراکس و بازارهای بین المللی پیش رو...

تجار عمانی از هلدینگ آراکس و قارچ سبلان برای سرمایه گذاری در این کشور دعوت به عمل آوردند

به گزارش روابط عمومی شرکت نوین سبک ساز سبلان آراکس،  تجاری از کشور عمان با حضور در شرکت آراکس با مدیران این مجموعه دیدار کردند.

در این نشست عمانی ها از مدیران هلدینگ آراکس و قارچ سبلان دعوت کردند تا در فرصت های سرمایه گذاری متنوع در کشور عمان مشارکت داشته باشند.

مجید احدی رئیس هیئت مدیره آراکس هم با اشاره به ظرفیت های قابل توجه این شرکت از آمادگی مجموعه برای سرمایه گذاری در کشور عمان خبر داد.

وی اظهار کرد: این ابتکار عمل، فرصت های جدیدی را برای توسعه پایدار و متقابل فراهم می آورد و انتظار می رود که با استقبال گسترده ای از سوی جامعه

تجاری و صنعتی مواجه شود.