بازدید استاندار محترم شهر سرعین

به گزارش روابط عمومی شرکت آراکس :
بازدید فرماندار محترم شهرستان توریستی سرعین و هیئت کارشناسی همراه از حوزه های مختلف سایت اداری و آزمایشگاهی ،خط تولید شرکت بزرگ آراکس در مورخه 97/04/05

          

 

آقای فرماندار :
شرکت آراکس باعث غرور و افتخار مدیران و صنعت تولیدی منطقه است .
تاکید ایشان در حمایت اصولی در امر تسهیل و بهره برداری ،رفع موانع تولیدی – پیشرفتی بیش از پیش شرکت و یاری رسانی مبنایی در امر صادرات و تاکید بر پرداخت بدهی های دستگاه های دولتی بخصوص شهرداری هابه شرکت آراکس

      

      

طراحی و پشتیبانی : MOH3N.NET