• همیشه در اوج

گواهینامه فنی

محصول کفپوش های بتنی پیش ساخته

گواهینامه فنی

محصول بلوک های بتنی سبکدانه صنعتی(لیکا)

گواهینامه فنی

محصول بلوک سیمانی سبک با سبکدانه پومیس بستان آباد و پرلیت زنجان

گواهینامه فنی

محصول بلوک سیمانی سبک با سبکدانه پومیس و ماسه طبیعی

استاندارد ملی شماره 2-755

محصول کفپوش بتنی

استاندارد ملی شماره 12728

محصول جدول بتنی پیش ساخته

استاندارد ملی شماره 7782

محصول بلوک سیمانی غیرباربر